Nhiều tiềm năng cho ngành văn hóa du lịch trong những năm tới