Uống bia tim đập nhanh là dấu hiệu cần dừng lại ngay